Algemene voorwaarden

Modelnummer AV212 | 03-02-2021

Gedeponeerd bij de KVK onder nummer 77800036

Artikel 1: Definities

1.1 In deze op Learnsharp B.V. van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden modelnummer AV212 (d.d. 03-02-2021) worden, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, de onderstaande definities in de navolgende betekenis gebruikt:

Softwareleverancier:

Learnsharp B.V., statutair gevestigd aan de Kleiweg 1C 3051 GH te ROTTERDAM, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 77800036 met BTW-identificatienummer: NL861150235B01.

Opdrachtgever:

De natuurlijke- of rechtspersoon met wie de Licentieovereenkomst wordt gesloten.

Consument:

de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Partijen:

Softwareleverancier en opdrachtgever of consument samen.

Dag:

Hierbij is sprake van één kalenderdag.

Licentieovereenkomst:

De tussen de Softwareleverancier en opdrachtgever mondeling, schriftelijk of digitaal wederzijdse aanvaarde afspraken, dan wel een door beide partijen ondertekende Licentieovereenkomst, hierna te noemen ‘Overeenkomst’

Product:

Alle door de Softwareleverancier digitaal vervaardigde en/of leverbare artikelen.

Dienst:

De volgens overeengekomen afspraken tenuitvoerlegging van een opdracht door de Softwareleverancier, gerekend vanaf de totstandkoming tot en met de afronding van de dienst.

Bedenktijd:

Het wettelijk gestelde termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht:

De wettelijke bedenktijd van de consument om af te zien van de Overeenkomst op Afstand.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met de Softwareleverancier betreffende onderstaande producten en diensten:
a. het verzorgen van trainingen, cursussen, workshops en andere vormen van scholing en opleiding;
b. het uitvoeren van opdrachten in het kader van ondersteuning en advisering van bedrijven en (onderwijs)instellingen en andere organisaties;
c. het ontwikkelen en uitgeven van digitale en fysieke (studie)materialen, zoals digitale software, educatieve boeken, brochures, artikelen, onderzoeken, concepten, modellen, scripties, projecten, draaiboeken, faciliteiten en overige uitgaven of publicaties waarin de Softwareleverancier deels of volledig auteursrecht bezit;
d. het organiseren of begeleiden van vergaderingen, wedstrijden, evenementen of soortgelijke bijeenkomsten in het algemeen.
2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Overeenkomsten met de Softwareleverancier.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand na wederzijdse accordering volgens de bepalingen in artikel 3 lid 2 van de Algemene Voorwaarden en met dien verstande dat de opdrachtgever beslissingsbevoegd is.
3.2 Accorderen van afspraken of tekenen van de Overeenkomst geschiedt door middel van:
a. een mondelinge afspraak tussen partijen;
b. expliciet akkoord aangaande de voorgestelde dienst middels bevestiging per e-mail;
c. de voor akkoord getekende offerte retourneren naar de Softwareleverancier per aangetekende brief of per e-mail;
d. het schriftelijk opstellen van de Overeenkomst met ondertekening door beide partijen.

Artikel 4: Nakoming en vervanging

4.1 Indien de Softwareleverancier op enig moment voorziet dat de verplichtingen in verband met een opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nakomen, dan wordt de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk en binnen afzienbare tijd van op de hoogte gesteld.
4.2 Het staat de Softwareleverancier vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele uit te laten voeren door derden. In geval van vervanging blijft de Softwareleverancier jegens de opdrachtgever onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

Artikel 5: Ontbinding Overeenkomst door opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever heeft het recht tot ontbinding van de Overeenkomst middels aangetekende brief of door een expliciete beëindiging van de Overeenkomst per e-mail en gaat door totstandkoming van de Overeenkomst akkoord met de, zoals bepaald in artikel 5 lid 2 van de Algemene Voorwaarden, uit de ontbinding voortkomende kosten plus de door de Softwareleverancier reeds gemaakte kosten voor zover dat voortvloeit uit artikel 7:411 BW met inachtneming van artikel 7:408 lid 3 BW.
5.2 De opdrachtgever kan de Overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos ontbinden tot en met zeven dagen voor zakelijke en 14 dagen voor particuliere opdrachtgevers na totstandkoming van de Overeenkomst.
Hierna treedt ontbindingsvergoeding in werking:
a. bij ontbinding buiten de termijn van 2 maanden voor aanvang van de dienst verplicht opdrachtgever zich tot het betalen van 50% van de hoofdsom;
b. bij ontbinding binnen de termijn van 2 maanden tot twee weken voor aanvang van de dienst verplicht opdrachtgever zich tot het betalen van 75% van de hoofdsom;
c. bij ontbinding vanaf 2 weken voor aanvang of het op andere wijze voortijdig of tussentijds beëindigen van de dienst, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vorm van terugbetaling of kwijtschelding van het overeengekomen honorarium en verplicht zich tot het betalen van 100% van de hoofdsom.

Artikel 6: Ontbinding Overeenkomst door Softwareleverancier

6.1 De Softwareleverancier behoudt het recht op voorwaarde van gegronde en te verantwoorde reden(en), een dienst of Overeenkomst te allen tijde te weigeren of te ontbinden en is in dat geval niet schadeplichtig jegens opdrachtgever.
6.2 De Softwareleverancier verplicht zich naar inzicht en vermogen een ontbinding binnen afzienbare tijd kenbaar te maken aan de opdrachtgever middels aangetekende brief of expliciete beëindiging van de Overeenkomst per e-mail.

Artikel 7: Vergoeding, facturering en betaling

7.1 Tarieven van de Softwareleverancier zijn convenabel en onverbindend, tenzij anders overeengekomen, zoals bepaald in artikel 3 lid 1-2 van de Algemene Voorwaarden.
7.2 Facturering geschiedt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, binnen 10 werkdagen na ondertekening van de Overeenkomst.
7.3 Facturaties dienen uiterlijk veertien dagen voor consumenten en 28 dagen voor zakelijke opdrachtgevers na factuurdatum betaald te worden. Door het onbetaald laten van de factuur na het verlopen van dit betalingstermijn, treedt verzuim in.
7.4 Indien de opdrachtgever of diens organisatie niet of niet tijdig betaalt is hij, over het openstaande bedrag incl. btw, de wettelijke rente verschuldigd gerekend vanaf de vervaldatum.
7.5 De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek of opschorting wegens een vermeende tekortkoming, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.
7.6 De Softwareleverancier voorziet, tenzij anders overeengekomen, in hulpmiddelen gebruikelijk of noodzakelijk bij de uitvoering van de opdracht, uitgezonderd immobiele en bezwaarlijk te verplaatsen objecten, en partijen zijn vooraf overeengekomen welke kosten hiervoor in rekening gebracht zullen worden ten laste van de opdrachtgever.
7.7 Kosten of gelegenheden voor de Softwareleverancier die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst maar die voorafgaand, gedurende of na uitvoering van de dienst verhogen, vervallen of in de ruimste zin van het woord op andere wijze toerekenbaar zijn aan de opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever en worden nagefactureerd of meegenomen in de eindnota.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1 Het wettelijke herroepingsrecht is op alle digitale en fysieke producten van de Softwareleverancier van toepassing.
8.2 Digitale producten kunnen conform Artikel 6:230p BW na uitdrukkelijke toestemming en afstandsverklaring van de gebruiker in het bestelproces, niet meer worden geretourneerd.8.3 Fysieke producten kunnen door de consument tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden geannuleerd worden. Consument verplicht zich hiermee de materialen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking te retourneren.
8.4 Indien een bestelling geannuleerd wordt na ontvangst van het product, krijgt de consument nog eens 14 dagen na annulering om het product te retourneren. De consument krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten, maar met uitzondering van de retourkosten, gecrediteerd.
8.5 Wanneer een geretourneerde bestelling in goede orde ontvangen en winkelfris bevonden is, zal het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de retourmelding teruggestort worden op het bij de Softwareleverancier bekende bankrekeningnummer van de consument.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Op alle producten en diensten van de Softwareleverancier is Nederlands (aansprakelijkheids)recht van toepassing.
9.2 De dienstverlening geschiedt in onderling overleg en na aanbod en aanvaarding tussen partijen.
9.3 De Softwareleverancier verplicht zich naar inzicht en vermogen tot een passende en kwalitatief zo hoog mogelijke uitvoering van de afgesproken dienst of opdracht en accepteert aansprakelijkheid slechts in geval van toerekenbare tekortkomingen.
9.4 Geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en beroep in cassatie. Indien de Softwareleverancier als eisende partij optreedt, is zij tevens gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de in voorkomend geval bevoegde buitenlandse rechter.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

10.1 De door en aan de Softwareleverancier verstrekte vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens worden door alle medewerkers, zijn partners en diens voor hem werkzame personen, strikt vertrouwelijk behandeld.
10.2 De Softwareleverancier conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de organisatie is als zodanig veilig ingericht.
10.3 De gegevensverwerking van onze klanten geschiedt volgens persoonlijk gemaakte afspraken en wordt bij elke klant afzonderlijk opgenomen in de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 11: Incassokosten

11.1 Indien de opdrachtgever of diens organisatie na herhaaldelijke ingebrekestelling in betalingsverzuim blijft, staat de Softwareleverancier vrij de vordering uit handen te geven van een incassobureau.
11.2 Alle kosten voortvloeiend uit het loon van deurwaarders, advocaten en te maken proceskosten of andere bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen daarmee ten laste van de opdrachtgever.
11.3 In ieder geval zal de opdrachtgever voor buitengerechtelijke incassokosten extra verschuldigd zijn een bedrag van 15% bovenop het reeds verschuldigde bedrag.

Artikel 12: Uitsluiting

12.1 Indien niet of niet tijdig door de opdrachtgever of diens organisatie aan de betalingsverplichting is voldaan heeft de Softwareleverancier het recht de opdrachtgever in eigen persoon, dan wel een vertegenwoordiger of een door de opdrachtgever aangewezen persoon, te weigeren of uit te sluiten van deelname of de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst op te schorten dan wel definitief te ontzeggen.
12.2 Indien eerdere betalingen niet of niet tijdig door de opdrachtgever zijn voldaan, behoudt de Softwareleverancier zich het recht nieuwe aanvragen of orders niet aan de opdrachtgever uit te voeren.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Softwareleverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht. Softwareleverancier is, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, als enige rechthebbende op alle ideeën, producten en diensten uitgegeven of voortgebracht door de Softwareleverancier.
13.2 Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Softwareleverancier is het niet toegestaan:
a. door de Softwareleverancier ontwikkelde of uitgegeven digitale en/of fysieke (studie)materialen te verspreiden, te vermenigvuldigen, onder een andere auteursnaam te publiceren of het op enigerlei andere wijze beschikbaar te stellen van het materiaal, uitgezonderd;
b. het gebruik maken van de door de Softwareleverancier voortgebrachte publicaties of vakliteratuur omwille van scripties of soortgelijk geschriften, waarin nadrukkelijk bronverwijzing volgens wettelijke verplichte APA-richtlijnen wordt toepast.
13.3 Wanneer de Softwareleverancier constateert dat een natuurlijk- of rechtspersoon zich bewust dan wel onbewust schuldig maakt aan auteursrechtschending van de Softwareleverancier, dan zal de Softwareleverancier de schuldige vorderen de inbreuk per direct te staken. Hiernaast zal een geldelijke vergoeding geëist worden gelijk aan gemiste bedrijfsinkomsten, vermeerderd met een toepasselijke vergoeding voor directe en uit de inbreuk voortvloeiende (im)materiële schade, plus alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke kosten